Christine Goldberg
Ohne Titel, Ölfarbe auf Holz, ∅ 105 cm, 2009