Christine Goldberg
Lichtobjekt, Holz, Glas, Plexiglas, 75 cm × 40 cm × 4 cm