Christine Goldberg
Ohne Titel, 105 cm, Ölfarbe auf Holz, Blattgold, 2008