Christine Goldberg
Ohne Titel, 105 cm, Ölfarbe auf Holz, 2008